- MYŚLENIE RACJONALNE i RACJONALIŚCI -
mgr Maja Anna Mierzejewska - psycholog kliniczny
 
Strona główna
O mnie
Intuicja
Myślenie intuicyjne
-----Tekst przedstawiony poniżej stanowi fragment mojej pracy magisterskiej zatytułowanej
"Neurotyzm a myślenie intuicyjne", napisanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Witolda Dobrołowicza.
Maja A. Mierzejewska, hr. Calmont


---------Aby można było stwierdzić, że mamy do czynienia z myśleniem racjonalnym, potrzebne są przynajmniej trzy
formalne warunki:
----------------------------------- precyzja sformułowań,
----------------------------------- konsekwencja i brak wewnętrznej sprzeczności,
----------------------------------- uzasadnienie empiryczne.
---------Myślenie racjonalne nie polega na reprezentowaniu danych poglądów, ale na właściwym wnioskowaniu i
uzasadnianiu.  Za racjonalne przyjmuje się te formy myślenia, które przebiegają zgodnie z zasadami logiki lub rachunku
prawdopodobieństwa, racjonalne jest to, co sprzyja realizacji celów lub przystosowaniu (Kolańczyk, A. 1999 s. 21). Człowiek,
który myśli racjonalnie zdaje sobie sprawę z tego, że każde rozumowanie prowadzi od przesłanek do wniosku. Zdarza się
jednak, że niezależne od siebie przesłanki prowadzą do różnych wniosków, a co za tym idzie – także do różnych poglądów.
Myślenie racjonalne, czyli logiczne jest wybiórcze, podąża pewnym szlakiem, poprzez wykluczenie błędów i nieadekwatnych
informacji, częściej trafia na odpowiednią, najbardziej prawdopodobną ścieżkę prowadzącą do rozwiązania problemu.
---------Myślenie racjonalne jest doświadczane jako proces liniowy, przyczynowo – skutkowy, w którym wynik znajduje
uzasadnienie w przesłankach, a sytuacja problemowa i pomysły są powiązane z analitycznym opracowaniem (Kolańczyk, A.
1999  s. 117).
---------Wynikiem myślenia racjonalnego na ogół jest jednoznaczne rozwiązanie danego problemu, powstaje nowa wiedza w
postaci tez ujętych w formie praw, reguł, prawidłowości o dużym stopniu obiektywnego i subiektywnego
prawdopodobieństwa.
---------Proces myślenia racjonalnego przebiega stopniowo, krok po kroku, przez kolejne ogniwa aż do rozwiązania problemu.
Ten rodzaj myślenia jest najczęściej utożsamiany z inteligencją i logiką. Racjonalna postawa umysłowa akceptuje
bezwarunkowo wyższość rozumu nad innymi narzędziami poznawczo - wartościującymi i dąży do ustanowienia systemu
filozoficzno – etycznego weryfikowalnego przez doświadczenie i niezależnego od arbitralnych założeń i istniejących
autorytetów. Racjonalizm upowszechnia ideę ogólnego i swobodnego posługiwania się własnym rozumem, w połączeniu ze
zdobytą wiedzą o świecie. Jest postawą filozoficzną, która zakłada możliwość  poznania prawdy przy użyciu samego rozumu,
często negującą rolę innych sposobów poznania jak – zmysły, doświadczenia,
intuicja itp.

---------Racjonaliści są krytyczni, sceptyczni i antydogmatyczni. Nie tworzą własnych rozwiązań
tylko powielają schematy stworzone już przez innych. Wybór ich stanowisk najczęściej ma
charakter irracjonalny, wynika z tradycji, kultury, wiary, intuicji, wychowania. Racjonaliści mogą
dążyć, żeby wartościowania te nie były wewnętrznie sprzeczne i nie opierały się na wierze w
rzeczy niesprawdzalne czy wręcz fałszywe. Racjonalista musi zaakceptować fakt, że nie
wszystko da się zweryfikować i nie dla wszystkiego uda się znaleźć wystarczające kryteria
prawdy, tak więc, racjonalistą nie jest ten, kto powstrzymuje się od wydawania sądów,
dopóki nie dowiedzie ich prawdziwości, ale ten, kto umie dostrzec różnicę pomiędzy poglądami, za którymi stoją poważne
racje, a tymi, które są tylko pobożnymi życzeniami, zbiorowymi pragnieniami, czy przedmiotami manipulacji.
           Typ racjonalisty to człowiek, który preferuje rozważenie wszystkich za i przeciw przed podjęciem większości
decyzji, koncentruje się na jak największej liczbie aspektów decyzji, które mogą mieć znaczenie dla jej efektywności i
stara się chłodno i racjonalnie podchodzić do życia
           Postawa racjonalistów zawiera cechy charakterystyczne, które z jednej strony budują jej mocną pozycję w
kulturze, a z drugiej szykują jej zwolennikom rozliczne pułapki. Racjonalista scjentystyczny interesuje się przede
wszystkim faktami i wszelkie poznanie sprowadza do faktów, a to, co faktem nie jest, - niepoznawalne, a więc niepoważne.
Wiedza podlega określonym rygorom, a to, co im sprostać nie może – nie jest warte uwagi. Jest przekonany, że przy pomocy
rozumu da się rozwiązać wszystkie problemy nurtujące ludzkość, a do każdej dziedziny poznania można napisać rodzaj
encyklopedii lub poradnika, gdzie wszystko będzie wyjaśnione jak należy – racjonalnie.
           Dla racjonalisty metafizycznego istnieje coś takiego, jak byt a byt i rozum, czy też myślenie albo logika – to jedno i
to samo.
Jeśli racjonalista zaczyna wierzyć, że można racjonalnie zorganizować społeczeństwo, że można je podporządkować celom
metafizycznym, wówczas wpada w pułapkę utopii. Przekonanie, że ostateczne cele społeczeństw są jednolite lub poddadzą
się racjonalnej obróbce jest zarówno nieprawdziwe, jak nieprzewidywalne i bardzo niebezpieczne, o czym świadczy
chociażby historia Europy.
          Racjonalista wnikliwy, sceptyczny nie formułuje definicji, lecz szuka odpowiedzi. Każdą sprawę bada na różne
sposoby i często poddaje krytyce, jako że racjonalizm wiąże się z postawą sceptycyzmu ( Środa, M. 1997 ). Umysł
racjonalisty jest nastawiony na pojęcia i związki między rzeczami. Bazuje przede wszystkim na konkretnych faktach,
wynikach ścisłych pomiarów i wskaźnikach liczbowych. Racjonaliści wybierają zadania dobrze zdefiniowane i
strukturalizowane, dotyczące precyzyjnie określonego wycinka rzeczywistości. Dążą do izolowania rozwiązywanego
problemu, pomijając jego kontekst. Są ostrożni, wysuwają niewiele własnych pomysłów, najczęściej o charakterze
konwergencyjnym, wolą korzystać z gotowych, sformułowanych już problemów, opierając się o literaturę przedmiotu i
korzystając z konsultacji specjalistów. Bezwarunkowo akceptują wyższość rozumu nad innymi środkami poznawczo –
wartościującymi.
         Przykładem typu racjonalnego jest Sokrates, którego umysł cechuje jednostronność, „racjonalizm” dominuje w jego
sposobie myślenia do tego stopnia, że trudno zauważyć inne cechy umysłowości.
 
___________________________________________________

Maja Anna Mierzejewska hr. Calmont

- 2009 -